300POLITYKA widziała część założeń programowych powstających w gronie współpracowników Roberta Biedronia. Wprowadzenie kwot płciowych, jawny zasób kadrowy kandydatów i kandydatek na wszystkie stanowiska kierownicze i nadzorcze, przesłuchania w komisjach sejmowych w przypadku 30 kluczowych spółek, powoływanie szefów KNF, Służby Cywilnej oraz prezesów URE i UOKiK przez Sejm na 6-letnie kadencje – to główne propozycje powstające współpracowników Biedronia w odniesieniu do sfery społek skarbu państwa i administracji.  W proponowanych rozwiązaniach widać rewolucyjne podejście do zarządzania w państwie, bo niektóre propozycje zakładają dotąd nigdy nie wprowadzone, choć częściowo rozważane przez Radę Gospodarczą Jana Krzysztofa Bieleckiego samoograniczanie wpływu polityków na administrację i spółki skarbu państwa.

„We wszystkich radach nadzorczych każda z płci musi być reprezentowana w minimum 40%, a w zarządach w minimum 30%” – czytamy w dokumencie programowym stworzonym przez współpracowników Biedronia.

Autorzy pakietu Odpartyjnienie państwa planują utworzenie jawnego zespołu kadrowego: „Ustanowimy nowe zasady zatrudniania w radach nadzorczych i zarządach spółek. Utworzymy jawny zasób kadrowy kandydatów i kandydatek na wszystkie stanowiska kierownicze i nadzorcze. Wpis do zasobu nastąpi po zaliczeniu egzaminu. Do egzaminu będą mogły podejść osoby, które: przeszły kurs przygotowawczy, mają minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu (nowa ustawa o konkursach na stanowiska i zasobie kadrowym)”.

Współpracownicy Biedronia piszą o Radzie Kompetencyjnej: „Utworzymy Radę Kompetencyjną złożoną z przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich samorządów zawodowych,  związków zawodowych funkcjonujących w spółkach Skarbu Państwa, związków pracodawców, doświadczonych menedżerek i menedżerów i Polskiej Akademii Nauk. Jego zadaniem będzie przygotowywanie egzaminów do zasobu kadrowego i bieżąca administracja zasobem. Ponadto, Rada będzie czuwać nad standardami pracy w spółkach Skarbu Państwa”.

W opracowaniu programowym Biedronia czytamy też o specjalnych warunkach obsady 30 kluczowych spółek: „W przypadku 30 spółek kluczowych dla gospodarki dodatkowym elementem procedury konkursowej będą przesłuchania we właściwych komisjach sejmowych, z udziałem publiczności i transmitowane online. Komisja po przesłuchaniu wyda opinię, która będzie stanowić część oceny kandydata/kandydatki”.

Czytamy też o specjalnym statusie i wyborze prezesów urzędów regulacyjnych: „Należy wzmocnić nadzór nad służbą cywilną. Szef Służby Cywilnej będzie powoływany przez Sejm na 6-letnią kadencję (tak jak np. Prezes NIK) i otrzyma dodatkowe kompetencje – czuwanie nad standardami pracy w administracji publicznej. (…) Specjalny status zostanie nadany Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy będą powoływani przez Sejm spośród kilkorga kandydatek i kandydatów wyłonionych w drodze konkursu”.

„W wyniku proponowanych zmian osoby związane z polityką partyjną nie będą już miały przewagi w wyborze do zarządów spółek Skarbu Państwa. Wyższe stanowiska urzędnicze i menedżerskie zostaną odpolitycznione. Sektor publiczny zacznie przyciągać najlepszych. Spółkami zarządzać będą osoby bardziej kompetentne, co pozytywnie wpłynie na ich działalność i wyniki finansowe. Rozpocznie się proces podnoszenia standardów pracy w administracji rządowej i samorządowej, związany ze wzrostem profesjonalizacji i poziomu wynagrodzeń. To wszystko usprawni działanie państwa” – czytamy w podsumowaniu części programowej Odpartyjnione państwo.

Za przygotowanie programu w części dotyczącej odpartyjnienia państwa w ramach administracji publicznej i spółek skarbu państwa odpowiada najbliższy współpracownik Biedronia – Marcin Anaszewicz, dr nauk społecznych i prawnik, który posiada duże doświadczenie i w ramach administracji i spółek skarbu państwa.

fot. Łukasz Kohut