Do Sejmu wpłynął złożony przez PiS projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Projektowana ustawa ma zastąpić ustawę z 22 lipca 2016 roku o TK. Ugrupowanie rządzące chce m.in. zmienić sposób wyboru nowego prezesa Trybunału.

Zgodnie z propozycją PiS, prezesa Trybunału powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne w trybie określonym w art. 11. Zgromadzenie Ogólne przedstawia więc prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa Trybunału w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat. W praktyce oznacza to, że ZO odbędzie się dopiero po 19 grudnia.

W uzasadnieniu wprost napisano, że proponowane rozwiązanie przewiduje rozpoczęcie procedur związanych z powoływaniem prezesa lub wiceprezesa dopiero po zakończeniu kadencji urzędującego organu. Od dnia powstania wakatu do czasu wyboru prezesa Trybunału, pracami Trybunału kieruje sędzia Trybunału posiadający najdłuższy, liczony łącznie staż pracy: 1) w roli sędziego w Trybunale Konstytucyjnym, 2) jako aplikanta, asesora, sędziego sądu powszechnego i 3) w administracji państwowej na szczeblu centralnym.

Jako kandydatów na stanowisko prezesa Trybunału, Zgromadzenie Ogólne przedstawia wszystkich sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 8, otrzymali co najmniej 5 głosów. Art. 8 mówi m.in., że Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału wskazanej w art. 3 (który z kolei mówi o 15 sędziach).

Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy najmłodszy stażem sędzia Trybunału. W przypadku, gdy wymaganą liczbę głosów, uzyskał tylko jeden sędzia Trybunału, Zgromadzenie Ogólne przedstawia jako drugiego kandydata na stanowisko prezesa Trybunału tego sędziego Trybunału, który zdobył najwyższe poparcie wśród sędziów Trybunału, którzy nie uzyskali wymaganej liczby co najmniej 5 głosów.

Jeżeli najwyższe poparcie wśród sędziów Trybunału, którzy nie uzyskali liczby głosów wymaganej w ust. 10, otrzymał więcej niż jeden sędzia Trybunału, Zgromadzenie Ogólne, łącznie z sędzią Trybunału, który uzyskał co najmniej 5 głosów, przedstawia jako kandydatów na stanowisko prezesa Trybunału wszystkich sędziów Trybunału, którzy zdobyli tę samą, najwyższą liczbę głosów.

W przypadku, gdy w opisywaniem trybie nie doszło do wyłonienia co najmniej dwóch sędziów Trybunału, głosowanie powtarza się. Jeśli w powtórzonym głosowaniu ponownie nie doszło do wyłonienia co najmniej dwóch sędziów Trybunału, procedurę przedstawiania prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa Trybunału rozpoczyna się od początku.

Ustawa doprecyzuje też zapis dot. ZO: Zgromadzenie Ogólne tworzą urzędujący sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.