Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła łącznie 150 mln zł na konkurs w ramach poddziałania „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Firmy z sektora MŚP działające w Polsce Wschodniej do końca lipca mogą ubiegać się nawet o 7 mln zł na inwestycje potrzebne do wdrożenia innowacji, a także zakup patentów, licencji czy technologii.

Przedsiębiorcy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogą otrzymać wsparcie na wdrożenie wyników własnych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych. Ważne, by ich efektem było wprowadzenie na rynek produktów (wyrobów lub usług) innowacyjnych, co najmniej w skali kraju, a innowacja musi być wynikiem prowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych (własnych lub nabytych). 

Minimalny budżet projektu z jakim przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie to 1 mln zł, a maksymalny to 50 mln euro. Jednocześnie dofinansowanie może sięgać nawet 70% wydatków, ale nie więcej, niż 7 mln zł.  

Przyjmowanie wniosków potrwa do 31 lipca 2018 r. Wnioski o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP.

100 mln zł dla firm ze średnich miast

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreśla konieczność wspierania mniejszych ośrodków w pozyskiwaniu funduszy. Projektem strategicznym realizującym ten cel w ramach SOR jest „Pakiet dla średnich miast” obejmujący tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest jednym z działań, które wpisuje się w Pakiet. Adresatami poddziałania 1.3.1 są mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy z Polski Wschodniej, przy czym z budżetu konkursu większą część środków wydzielono z myślą o przedsiębiorcach z miast regionu o populacji powyżej 20 tys. mieszkańców (lub większej, niż 15 tys. w przypadku stolic powiatów). 

– Konkurs na dofinansowanie kosztów wdrożeń innowacji w małych i średnich firmach z Polski Wschodniej wpisuje się w działania „Pakietu dla średnich miast” realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dlatego aż 100 mln zł z puli konkursowej ma trafić w ręce przedsiębiorców ze średnich miast. Lista tzw. miast średnich obejmuje kilkaset lokalizacji, ponieważ w grę wchodzą również tereny bezpośrednio sąsiadujące z miastami średnimi – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

MŚP w kooperacji

Konkurs został ogłoszony w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, dlatego firma wnioskująca o dotację musi także (od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) działać w kooperatywie biznesowej, która skupia minimum 5 przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu produktów o charakterze komplementarnym. Kooperatywa musi funkcjonować przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku, a w jej skład muszą wchodzić członkowie z dwóch lub więcej województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej. Działalność kooperatywy powinna być koordynowana przez podmiot, który posiada siedzibę na terytorium Polski. 

– Przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie musi mieć przychody na poziomie przynajmniej 600 tys. zł w jednym z trzech zamkniętych lat obrotowych, przy czym może działać krócej tj. przez 1 rok obrotowy liczący 12 miesięcy. Musi również funkcjonować w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, czyli grupie firm współpracujących w celu ulepszenia swojej oferty produktowej bądź usługowej w tej samej branży – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

Projekty uwzględniające ponadregionalne powiązania kooperacyjne realizowane są ponadto z dofinansowaniem z poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. 

29 czerwca br. w ramach wspierania ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis” w Jasionce k. Rzeszowa podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Europejskie Centrum Symulatorów Lotniczych”. Projekt realizuje konsorcjum czterech firm, które tworzą unikalny projekt łączący branże wysokich technologii i turystyczną.

Kompleksowe wsparcie

Wsparcie obejmuje szeroki zakres wydatków związanych z wdrożeniem innowacji, będących efektem prac badawczo-rozwojowych (własnych lub nabytych). Dotowane są zarówno wydatki poniesione na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, usługi doradcze związane z inwestycją, usługi w zakresie wzornictwa oraz doradztwa technicznego, jak i te poniesione na ochronę własności przemysłowej. Dofinansowanie można więc wykorzystać m.in. na zakup nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego), roboty i materiały budowlane oraz wytworzenie lub zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how. Co ważne, kwalifikowane są także koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

Poziom dofinansowania wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku pomocy inwestycyjnej oraz do 85% w przypadku zakupu usług doradczych.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP lub telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 oraz 801 332 202.

Pełna dokumentacja dotycząca konkursu dla poddziałania 1.3.1 POPW, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej PARP: https://popw.parp.gov.pl/wdrazanie-innowacji-przez-msp

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.