300POLITYKA poprosiła Biuro Prasowe PKN Orlen o komentarz do dyskusji nad rozważaną opłatą paliwową, która miałaby finansować modernizację dróg lokalnych. W przesłanym przez Biuro Prasowe koncernu stanowisku czytamy:

„PKN ORLEN z uwagą obserwuje wszystkie działania mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rynek handlu paliwami. Inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, której kondycja ma wpływ zarówno na krajowy rynek paliwowy, jak i w szerokiej perspektywie na rozwój gospodarczy kraju, oceniamy pozytywnie.

Zgodnie z projektem ustawy płatnikiem podatku mają być wszystkie podmioty prowadzące działalność na rynku paliwowym, w tym producenci i importerzy.

Obok obciążeń podatkowych, na ceny paliw wpływają głównie niezależne, cenotwórcze czynniki makroekonomiczne, jak giełdowe notowania gotowych produktów paliwowych, ceny ropy oraz relacje kursów walut. Dynamika zmian cen paliw na stacjach jest więc przede wszystkim pochodną czynników makroekonomicznych, o czym świadczyć mogą fluktuacje cen odnotowywane w niezmiennym otoczeniu regulacyjnym. W ciągu pierwszego półrocza 2017 ceny detaliczne oleju napędowego i benzyn podlegały zmianom na poziomie ok. 50 groszy na litrze, natomiast w ciągu ostatnich 2 lat różnice te przekraczały 1 zł. W związku z powyższym wprowadzenie opłaty paliwowej nie musi skutkować wzrostem cen paliw dla klientów stacji”