Sejm: Minister sprawiedliwości przejmuje władzę nad sądami i zaostrza kary za okrucieństwo wobec zwierząt, wraca pigułka dzień po

Sądy pod kontrolą ministra sprawiedliwości. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmieniający sposób powoływania szefów sądów powszechnych. Minister sprawiedliwości będzie mógł powoływać prezesów sądów bez zasięgania opinii na temat kandydatów (np. w przypadku sądów apelacyjnych dotychczas najpierw konieczna była opinia zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, a w przypadku ich negatywnej opinii – także KRS).

Minister ma mieć większe możliwości odwoływania sędziów. Oprócz obowiązującej obecnie przesłanki rażącego niewywiązywania się z obowiązków, minister będzie mógł odwoływać prezesów np. z uwagi na niską efektywność ich pracy. Oceny pracy prezesa minister będzie dokonywał na podstawie składanej przez niego informacji rocznej z pracy sądu.

To jest powrót do praktyk sprzed ‘89 r. Minister będzie mógł dowolnie powoływać i odwoływać prezesów i zbudować sobie ekipę, żeby móc wywierać presję na szybkie zakończenie sprawy. Razi nas też sposób wprowadzenia projektu zmiany jako projektu poselskiego, który ma na celu obejście konsultacji. Konsultacja i tak nie wiąże, ale te opinie są wyrazem głosu środowiska – mówi Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Są też rozwiązania, które oceniamy pozytywnie, takie jak usankcjonowanie stosowanej już w wielu sądach praktyki losowego przydzielania spraw sędziom czy kwestie organizacyjne np. to, że sędzia, który jest na urlopie wychowawczym, będzie mógł pracować na pół etatu.

Sprawozdawcą projektu będzie poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS).

Wraca pigułka dzień po. Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt wprowadza ratunkowy dostęp do leków nierefundowanych oraz ogranicza dostęp do tabletek ellaOne czyli tzw. tabletek “dzień po”. Więcej na ten temat pisaliśmy już tutaj. Sprawozdawcą z prac komisji zdrowia będzie poseł Tadeusz Dziuba (PiS).

Zaostrzenie Kodeksu Karnego: wyższe kary za okrucieństwo wobec zwierząt. Posłowie zajmą się rządowym projektem zmieniającym ustawę o ochronie zwierząt. Zdaniem projektodawców obecne kary za przestępstwa przeciwko zwierzętom są zbyt łagodne, czego przykładem jest np. wyższa kara za kradzież zwierzęcia (3 mies. do 5 lat pozbawienia wolności) niż za jego zabicie (do 2 lat pozbawienia wolności).

Projekt ustawy zakłada zwiększenie górnej granicy kary za znęcanie się lub zabicie zwierzęcia z 2 do 3 lat, a w przypadku szczególnego okrucieństwa z 3 do 5 lat. W przypadku skazania sąd będzie musiał obowiązkowo orzec nawiązkę od 1 tys. do 100 tys. zł. na cel związany z ochroną zwierząt. Obecnie nie ma takiego obowiązku. Z danych ministerstwa sprawiedliwości wynika, że nawiązka jest orzekana w 39 proc. skazań, a w 88 proc. przypadków nie przekracza ona 1 tys. zł. W ciągu ostatnich 5 lat dwa razy orzeczono nawiązkę od 5 do 10 tys. zł a od 10 do 20 tys. jedynie raz. Sąd będzie musiał także obowiązkowo wydawać zakaz wykonywania zawodu, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt. Górną granicę takiego zakazu zwiększono z 10 do 15 lat.

Jest to projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, jeśli chodzi o wzmocnienie sankcji za przestępstwa przeciwko zwierzętom. Mamy pewne uwagi, ale będziemy popierać ten kierunek – mówi dla MamPrawoWiedziec.pl poseł Paweł Suski z Platformy Obywatelskiej. Punktem spornym w debacie będzie m.in. zapis pozwalający na transport ryb bez wody umożliwiającej oddychanie.

Projekt ustawy uzasadni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Likwidacja gabinetów politycznych w samorządach. Klub Kukiz ‘15 zaproponował projekt zmian w ustawie o pracownikach samorządowych. Posłowie chcą zlikwidowania stanowisk doradców i asystentów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw. Umowy z pracownikami gabinetów miałyby zostać rozwiązane z dniem wejścia w życie ustawy.

Obecnie w gminach do 20 tys. mieszkańców mogą być zatrudnione 3 osoby na tych stanowiskach, w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz w powiatach – 5 osób, a w pozostałych – 7 osób. Ustawa nie określa, jakie asystenci i doradcy mają realizować zadania ani jakie powinni mieć kompetencje. Do ich zatrudnienia nie jest konieczny wolny nabór.

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych w 2015 r. na wynagrodzenia dla asystentów gminy przeznaczyły ponad 13 mln zł, a na wynagrodzenia doradców – ponad 20 mln zł.

Zdaniem posłów Kukiz’15 zmiany ograniczą biurokrację i wydatki w administracji. Sprawozdanie z prac komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego nad ustawą przedstawi Tomasz Jaskóła (Kukiz ‘15).

Projekty uchwał obywatelskich do obowiązkowego rozpatrzenia. Klub .N przedstawi projekt, który przyznaje mieszkańcom gmin, powiatów oraz województw inicjatywę uchwałodawczą. Obecnie prawo pozwala samorządom uregulować tę kwestię w statutach, ale niewiele jednostek z tego korzysta. Według danych MamPrawoWiedziec.pl tylko 271 gmin, 20 powiatów i 1 województwo wprowadziło takie rozwiązanie (więcej na ten temat w naszym poradniku). Projekt zakłada, że grupa obywateli (100 osób w gminach do 5 tys. mieszkańców, 200 osób w gminach do 20 tys. i 300 osób w gminach powyżej 20 tys.) będzie mogła przygotować uchwałę i skierować ją np. do obrad rady gminy.

Projekt przedstawi poseł Marek Sowa (.N).

Krótszy dzień pracy dla rodziców. Ludowcy proponują zmianę kodeksu pracy, zgodnie z którą pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka poniżej 10 roku życia miałby pracować maksymalnie 7 h dziennie. Z takiej możliwości będzie mógł skorzystać tylko jeden z rodziców. Projekt uzasadni poseł Mieczysław Kasprzak (PSL).

Oraz:

  • projekt ustawy Platformy Obywatelskiej, który umożliwi umorzenie zawieszonego postępowania administracyjnego np. w sytuacji śmierci strony. Obecnie postępowanie może być umorzone tylko wtedy, gdy wystąpi o to jedna ze stron, a pozostałe się nie sprzeciwią. Projekt omówi poseł Ireneusz Raś (PO)
  • komisyjny projekt dotyczący solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości. Posłowie chcą, aby obowiązek zapłaty ciążył tylko na współwłaścicielach, którzy nie są zwolnieni z podatku. Obecnie kwota naliczana jest także za tych współwłaścicieli, którzy nie muszą go płacić np. gminę. Sprawozdanie przedstawi poseł Grzegorz Woźniak (PiS)
  • rządowy projekt, który umożliwi wcześniejsze otrzymanie środków z budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sprawozdawcą będzie poseł Jan Duda (PiS)
  • obywatelski projekt, który do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dla funkcjonariuszy służb takich jak policja, ABW czy straż graniczna dodaje pominiętych funkcjonariuszy służby celnej

Fot. Sejm

Pozostałe z : 300Sejm

Wejdźcie na pole bitwy, przyjmujcie ciosy. Wtedy będziecie mogli oceniać – 300POLITYKA u Jarosława Gowina

– Nigdy nie zapomnę wizyty pewnego ważnego polityka w gabinecie ministra sprawiedliwości, którego to gabinetu byłem wtedy gospodarzem. Był to okres, kiedy starałem się skonsolidować sądy. Ów polityk położył mi na stole kartkę z listą sądów i powiedział: “Tych sądów nie ruszaj, bo tam są nasi prezesi”. Natychmiast po jego Czytaj więcej →

11 stycznia Sejm przyjmie projekt budżetu na 2018 rok

Na wtorek, 9 stycznia zaplanowano II czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Dyskusja w tej sprawie ma rozpocząć się o 10:15 i potrwać planowo do 16:00. Do głosowania dojdzie 2 dni później, w czwartek 11 stycznia między 9:00 a 17:00. PIerwotnie do przyjęcia budżetu miało dojść na drugim grudniowym posiedzeniu, Czytaj więcej →

Sejm: Domknięcie spraw i zmiana kapitana

Nowe okręgi wyborcze, koniec JOW-ów i plany premiera na dwa lata rządów. Sejm rozpoczyna 54 posiedzenie (12-15 grudnia 2017 r.). Exposé nowego premiera. Posłowie zaczną posiedzenie od wysłuchania exposé premiera Mateusza Morawieckiego oraz zagłosują nad udzieleniem rządowi wotum zaufania. W poniedziałek rząd z nowym premierem został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: powołanie rządu Morawieckiego, Senat o sądach, Sejm o ordynacji, ZO TK, PAD na Ukrainie, szczyt UE

Najważniejszym politycznym wydarzeniem nadchodzącego tygodnia będzie powołanie rządu Mateusza Morawieckiego i w konsekwencji wygłoszenie przez niego expose połączone z wnioskiem o wotum zaufania. Nowy premier ma przedstawić Sejmowi program swojego rządu we wtorek. Senat zajmie się prezydenckimi ustawami o SN i KRS – niewykluczone więc, że już w tym tygodniu Czytaj więcej →

Posiedzenia w cyklu trzytygodniowym. Sejm zmienia organizację pracy

Od lutego 2018 roku posiedzenia Sejmu mają odbywać się co 3 tygodnie – to oficjalna propozycja kierownictwa Kancelarii Sejmu. W konsekwencji tej zmiany, sejmowe komisje będą obradować w tygodnie niesejmowe. W celu reorganizacji pracy konieczna będzie zmiana regulaminu Sejmu, która jest już przygotowana. Jeżeli będzie konieczność odbycia posiedzenia komisji w tygodniu, w którym odbywa Czytaj więcej →