Osoby starsze, o poglądach prawicowych oraz ludzie lepiej wykształceni – to obraz wyborców 10 maja, który wyłania się z analizy przygotowanej przez CBOS. Ogólnie, w kwietniowym sondażu CBOS udział w wyborach zapowiedziało 73% ankietowanych, 14% jeszcze się wahało, a 13% zadeklarowało, że nie będzie w nich uczestniczyć. Analogicznie – jak pisze CBOS – w 2010 roku  w I turze wyborów prezydenckich frekwencja wynosiła 54,94%, choć deklarowana na miesiąc przed I turą kształtowała się na poziomie 75%, a na tydzień przed sięgała nawet 78%. Oto kluczowe grupy-społeczno-demograficzne, które pokazuje ta analiza.

Poglądy – prawica bardziej zmobilizowana. Pod względem poglądów politycznych, to najczęściej udział w wyborach deklarują wyborcy prawicowi.

Poglądy polityczne Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
Lewica 22 78 100
Centrum 28 72 100
Prawica 14 86 100
Nieokreślone („Trudno powiedzieć”) 47 53 100

Wiek: Dominują osoby starsze.  Jak podaje CBOS: „Zamiar pójścia na wybory częściej wyrażają starsi respondenci. Można tu wyróżnić trzy grupy – badanych od 18 do 34  roku życia, wśród których nieco ponad dwie trzecie zamierza głosować, ankietowanych w  wieku 35-54 lata, wśród których niespełna trzy czwarte deklaruje taki zamiar, i  respondentów powyżej 55  roku życia, wśród których ponad trzy czwarte zapowiada, że pójdzie do urn 10 maja”.

Wiek Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
18-24 lata 33 67 100
25-34 lata 31 69 100
35-44 lata 27 73 100
45-54 lata 27 73 100
55-64 lata 22 78 100
65 lat i więcej 23 77 100

Mężczyźni bardziej zmobilizowani niż kobiety. 

Płeć Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
Mężczyźni 23 77 100
Kobiety 31 69 100

 

Religia: 10 maja będzie więcej wyborców praktykujących

Udział w praktykach religijnych Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
Kilka razy w tygodniu 20 80 100
Raz w tygodniu 24 76 100
1-2 razy w miesiącu 22 78 100
Kilka razy w roku 32 68 100
W ogóle nie uczestniczy 33 67 100

Dochody: Najbiedniejsi najmniej zmobilizowani do głosowania. Jak pisze CBOS: „Ogromna większość badanych o stosunkowo wysokich miesięcznych dochodach na osobę w rodzinie (2000 zł i  więcej) zamierza uczestniczyć w zbliżających się wyborach, a w grupie ankietowanych o  dochodach per capita do 649 zł odsetek ten wynosi 65%.

Dochody na jedną osobę Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
Do 649 zł 35 65 100
Od 650 do 999 zł 32 68 100
Od 1000 zł do 1399 zł 30 70 100
Od 1400 zł do 1999 zł 16 84 100
2000 zł i więcej 12 88 100

 

Tak samo jest wśród osób, które źle oceniają swoją sytuację materialną:

Oceny warunków materialnych Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
Złe 42 58 100
Średnie 28 72 100
Dobre 22 78 100

 

Lepiej wykształceni idą głosować: „Istotną rolę w tym kontekście odgrywa również wykształcenie – badani lepiej wykształceni częściej zgłaszają zamiar pójścia na wybory. Uczestnictwo w nich deklaruje 81% ankietowanych z wyższym wykształceniem, 74% z wykształceniem średnim, 69% z   zasadniczym zawodowym i 67% z podstawowym/gimnazjalnym”.

Wykształcenie Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
Podstawowe/gimnazjalne 33 67 100
Zasadnicze zawodowe 31 69 100
Średnie 26 74 100
Wyższe 19 81 100

Wybory prezydenckie a parlamentarne. Jak pisze CBOS: „Niemal wszyscy respondenci zamierzający wziąć udział w potencjalnych wyborach parlamentarnych wybierają się również na wybory prezydenckie. Wśród niepewnych swojego uczestnictwa w  wyborach parlamentarnych mniej więcej połowa zamierza wziąć udział w wyborach prezydenckich, a  wśród niewybierających się na wybory parlamentarne mniej więcej co  czwarty deklaruje, że zagłosuje 10 maja”.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział 4 96 100
Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 53 47 100
Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału 77 23 100

 

2010 a 2015: Jak zauważają analitycy CBOS: „Ci, którzy brali udział w II turze wyborów prezydenckich w 2010 roku, w ogromnej większości zamierzają uczestniczyć w zbliżającym się głosowaniu. Co interesujące, ponad dwie piąte tych, którzy w wyborach 2010 roku nie  brali udziału, również planuje wybrać się na najbliższe wybory”.

Czy brał(a) Pan(i) udział w II turze wyborów prezydenckich 4 lipca 2010 roku? Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
Tak 13 87 100
Nie 55 45 100

 

Zainteresowanie polityką: Im większe zainteresowanie polityką, tym częstsze są deklaracje o uczestnictwie w wyborach:

 

Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką? Czy jest ono:

Deklarowany udział w wyborach prezydenckich Ogółem
niedeklarujący udziału  deklarujący udział
w procentach
˗  bardzo duże – uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i)  prawie wszystko, co się dzieje w polityce 3 97 100
˗  duże – dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce 9 91 100
˗  średnie – śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia 18 82 100
˗  nikłe, niewielkie – często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia 39 61 100
˗  żadne – praktycznie Pana(ią) to nie interesuje 56 44 100

Wybory prezydenckie mają duże znaczenie dla większości ankietowanych. 

CBOS2

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia”  przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face‑to‑face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–22 kwietnia 2015 roku na liczącej 1027 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

fot. prezydent.pl