Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że Ewa Kopaczy systematycznie traci poparcie – we wszystkich badanych przez CBOS sferach. Notowania jej rządu są najgorsze od październikowego przejęcia władzy. Jak pisze CBOS: „Choć – jak w poprzednich miesiącach – obecny rząd ma więcej zwolenników niż przeciwników (odpowiednio 30% i 25%), to w porównaniu z grudniem 2014 roku odsetek zwolenników znacząco spadł (o 8 punktów procentowych), a jednocześnie istotnie zwiększyła się grupa przeciwników obecnego gabinetu (o 9 punktów). Obojętność wobec rządu deklarują, tak jak przed miesiącem, dwie piąte badanych (40%)”.

Stosunek do rządu Wskazania respondentów według terminów badań
2014 2015
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
w procentach
Zwolennicy 26 26 29 25 26 28 26 23 35 35 41 38 30
Przeciwnicy 43 42 43 43 37 36 38 44 37 18 15 16 25
Obojętni 27 28 25 29 33 33 32 30 26 40 37 40 40
Trudno powiedzieć 4 4 3 3 4 3 4 3 2 7 7 6 5

PEK najbardzie traci w dużych miastach: „Choć w porównaniu z poprzednim miesiącem[1] rząd Ewy Kopacz stracił poparcie we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych, to szczególnie widoczne jest to w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek (spadek odsetka zwolenników o 42 punkty procentowe, do 18%, i wzrost odsetka przeciwników z 7% do 22%). Ponadprzeciętny przyrost przeciwników rządu odnotowaliśmy ponadto w miastach liczących co najmniej 500 tysięcy mieszkańców (od grudnia wzrost o 23 punkty procentowe, do 31%)”.

Coraz gorzej oceniane są także efekty prac rządu: „Dotychczasowe efekty prac rządu w styczniu oceniane są również znacznie gorzej niż miesiąc temu. Po raz pierwszy od objęcia funkcji premiera przez Ewę Kopacz więcej Polaków wypowiada się o efektach pracy jej gabinetu krytycznie (36%, wzrost o 17 punktów procentowych w stosunku do grudnia), niż ocenia je pozytywnie (33%, spadek o 10 punktów). Jednocześnie po raz kolejny zmniejszyła się liczba osób, które nie mają sprecyzowanego zdania na ten temat (z 38% do 31%).

Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Ewy Kopacz od czasu objęcia przez nią władzy? Wskazania respondentów według terminów badań
2014 2015
I II III IV V VI VII VIII IX XI XII I
w procentach
Dobrze 26 27 30 27 28 33 26 25 37 43 43 33
Źle 62 63 61 61 59 56 59 62 52 15 19 36
Trudno powiedzieć 12 10 9 12 13 11 15 13 11 42 38 31

Tak samo jest, jeśli chodzi o ocenę polityki gospodarczej gabinentu. Jak pisze CBOS:”W styczniu po raz kolejny znacząco pogorszyły się oceny polityki gospodarczej gabinetu Ewy Kopacz. Większość Polaków (55%, wzrost o 13 punktów procentowych) uważa, że polityka obecnego rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej, natomiast przeciwnego zdania jest tylko 29% badanych (od grudnia spadek o 6 punktów). Jednocześnie zmniejszyła się grupa osób, które nie potrafią ocenić działań rządu w dziedzinie gospodarki (o 7 punktów, do 16%)”.

Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej? Wskazania respondentów według terminów badań
2014 2015
I II III IV V VI VII VIII IX XI XII I
w procentach
Tak 25 26 26 23 26 30 24 22 31 40 35 29
Nie 64 66 63 66 61 57 64 66 58 38 42 55
Trudno powiedzieć 11 8 11 11 13 13 12 12 11 22 23 16

Pogorszyły się też oceny gabinetu w ostatniej badanej przez CBOS kategorii – zadowolenia z tego, że premier Kopacz pełni swoją funkcję. „W ostatnim miesiącu po raz kolejny znacząco przybyło niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz (o 9 punktów procentowych, do 38%), a ubyło zadowolonych (o 10 punktów, do 39%). Blisko jedna czwarta (23%) badanych nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie”.

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz? Wskazania respondentów według terminów badań
2014 2015
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
w procentach
Tak 28 28 34 28 29 34 29 26 40 44 53 49 39
Nie 58 59 55 58 56 52 55 60 49 29 22 29 38
Trudno powiedzieć 14 13 11 14 15 14 16 14 11 27 25 22 23

Badanie przeprowadzono w dniach 8–14 stycznia 2015 roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski