O 11.00 rząd zajmie się nowelizacją ustawy o IPN oraz projektem wprowadzającym możliwość przekazania 1% CIT na jednostki naukowe. Rzecznik rządu Paweł Graś w poniedziałek wieczorem napisał na Twitterze, że na konferencję prasową premiera „raczej nie należy się nastawiać”. Donald Tusk od 3 tygodni nie spotkał się z dziennikarzami w KPRM. Konferencje są organizowane podczas gospodarczych wizyt szefa rządu.

Rząd zajmie stanowisko wobec komisyjnego projektu nowelizacji o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Od roku 2010 roku IPN jest zobowiązany ogłaszać coroczne konkursy na finansowanie badań naukowych nad najnowszą historią Polski. W ustawie nie określono jednak kręgu przedmiotów, do których konkurs jest adresowany, procedury wyboru podmiotów w ramach konkursu oraz sposobu finansowania badań. Obecnie o dotację mogą ubiegać się jedynie organizacje pozarządowe, które dodatkowo mają zapisany jako cel statutowy prowadzenie badań naukowych.

Według wnioskodawców, większość badań nad najnowszą historią Polski jest prowadzona przez uczelnie, Instytuty PAN, instytuty badawcze czy osoby fizyczne. Nowelizacja, zaproponowana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma doprecyzować krąg podmiotów, do których adresowany jest konkurs.

Rada Ministrów przyjmie większą nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób. Projekt ukierunkowany jest na „uszczelnienie” systemu podatków dochodowych, mając na celu ograniczenie istniejących mechanizmów optymalizacji podatkowej, jak również doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości w orzecznictwie. Projekt przewiduje opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Nowelizacja ma wprowadzić także możliwość przekazania 1 proc. płaconego przez firmy podatku CIT jednostkom naukowym. Między Jackiem Rostowskim a Barbarą Kudrycką doszło w tej sprawie do sporu. Minister nauki chciała, by projektowane rozwiązania weszły w życie od 2014 roku, czyli objęły dochody uzyskane w bieżącym roku. Ministerstwo Finansów zgadza się, by przepisy weszły w życie od przyszłego roku, ale ich zastosowanie ma być uzależnione od procedury nadmiernego deficytu (która nie została w tym roku zdjęta). Decyzję będzie musiał podjąć rząd.

Celem zmiany rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest uproszczenie procedury ubiegania się o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę oraz udzielenie pomocy gospodarstwom rolnym lub działom specjalnym produkcji rolnej, które w 2013 roku poniosły szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w uprawach rolnych w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji.

Z kolei uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 roku powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego określa formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 roku. Program po zgłoszeniu do Komisji Europejskiej umożliwi udzielanie pomocy poza formułą de minimis i tym samym nie ograniczy dostępu do tej pomocy gospodarstwom rolnym lub działom specjalnym produkcji rolnej, które poniosły w bieżącym roku znaczne szkody.

Ponadto rząd przyjmie informację o realizacji „Planu prywatyzacji na lata 2012-2013” styczeń – czerwiec 2013 roku oraz uchwałę w sprawie nawiązania przez Rzeczpospolitą Polską stosunków dyplomatycznych z Republiką Kosowa.

Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM