Nota dyplomatyczna, którą właśnie parafowałem zostanie przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Wyraża ona przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Uregulowanie to winno zawierać wypłacenie przez Republikę Federalną Niemiec odszkodowania za materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu tą agresją i okupacją. Zrekompensowanie ofiarom tejże okupacji oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód – powiedział Zbigniew Rau.

Chcę skorzystać z tej okazji, żeby wyrazić wdzięczność uznania dla zespołu parlamentarnego i grupy ekspertów, kierowanego przez pana posła Arkadiusza Mularczyka. Pracy, która trwała ponad 5 lat, pracy na owoce której czekały pokolenia Polaków od czasu wojny. Chcę wyrazić także wdzięczność panu ministrowi Piotrowi Wawrzykowi, sekretarzowi stanu w ministerstwie spraw zagranicznych za sprawną koordynację prac zmierzających do przedstawienia tej noty – mówił dalej Zbigniew Rau.