Stwierdzamy, że budżet państwa i budżet środków europejskich zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową na rok 2021. Ustawa ta nie obejmowała jednak wielu istotnych operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, a mających wpływ na wzrost długu Skarbu Państwa. Tym samym kolejny rok z rzędu deprecjonowano znaczenie budżetu jako najważniejszego planu finansowego państwa i podstawowego narzędzia zarządzania finansami publicznymi – powiedział Marian Banaś w Sejmie.

Ostateczna wysokość deficytu była  zniekształcona i nie odzwierciedlała w pełni stanu nierównowagi finansowej państwa

 Deficyt budżetu państwa wyniósł 26,4 miliarda złotych. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że wynik ten był spowodowany podjęciem przez rząd niestandardowych działań powodujących zaniżenie rzeczywistego wyniku budżetu. Ostateczna wysokość deficytu była zatem zniekształcona i nie odzwierciedlała w pełni stanu nierównowagi finansowej państwa. Na sztuczne zmniejszenie deficytu budżetu państwa w 2021 roku wpłynęło m.in. zlecenie analogicznie jak w 2020 roku jednostkom spoza sektora finansów publicznych w tym Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. zadań stanowiących zadania władz publicznych. Podmioty te pozyskiwały środki na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii Covid-19 poprzez emisję własnych obligacji o wartości 42 miliardów złotych, 1 miliarda euro i 400 milionów dolarów amerykańskich. Ponadto na deformowanie wyniku budżetu państwa w 2021 roku niewątpliwie wpływ miały także podobnie jak w latach ubiegłych, działania polegające na nieodpłatnym przekazywaniu podmiotom spoza sektora finansów publicznych obligacji skarbu państwa na kwotę ponad 22 miliardów złotych.