Obecnie brak jest w regulaminie Sejmu przepisów odnoszących się do kwestii udziału Sejmu w procesie wprowadzania oraz przedłużania stanów nadzwyczajnych, co może stwarzać problemy w stosowaniu przepisów Konstytucji w tym zakresie. W związku z powyższym proponuje się dodanie w dziale II regulaminu Sejmu rozdziału 7a dotyczącego postępowania w sprawach dotyczących stanów nadzwyczajnych – napisano w uzasadnieniu do projektu zmian w regulaminie Sejmu, który dzisiaj wpłynął do Sejmu. Propozycja została już skierowana do I czytania w komisjach.

Rozpatrzenie przez Sejm rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, tak jak to wynika z przepisu Konstytucji, następować będzie niezwłocznie po przesłaniu rozporządzenia do Sejmu. W przypadku wniosku o przedłużenie stanu nadzwyczajnego jego rozpatrzenie powinno nastąpić przed upływem okresu na jaki stan nadzwyczajny został wprowadzony (w myśl założenia, że przedłużyć można tylko stan, który jeszcze trwa w momencie podjęcia rozstrzygnięcia o przedłużeniu). W tym przypadku bowiem zgoda Sejmu stanowi warunek wydania rozporządzenia o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego – argumentują wnioskodawcy.

Rozpatrzenie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego lub wniosku o przedłużenie stanu nadzwyczajnego na posiedzeniu Sejmu będzie obejmowało przedstawienie uzasadnienia przez organ, który wydał rozporządzenie albo wystąpił z wnioskiem lub upoważnionego przez ten organ przedstawiciela, a następnie przeprowadzenie debaty. Z uwagi na konieczność niezwłocznego rozpatrzenia rozporządzenia lub wniosku, w debacie wyłączona zostanie możliwość składania wniosków formalnych o przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia – zaznaczono.

O wniosku o uchylenie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, zgodnie z art. 231 Konstytucji, Sejm rozstrzygał będzie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W odniesieniu do wniosku o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego Sejm rozstrzygał będzie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.