Grupa posłów przedłożyła w polskim parlamencie projekt ustawy, która to ustawa przypomina jak żywo najgorsze rozwiązania z epoki słusznie minionej. Najgorsze rozwiązania, które znane są tylko i wyłącznie systemom totalitarnym, które z demokracją, z wolnością i trójpodziałem władzy nie mają niczego wspólnego. Dzisiaj jesteśmy w dniu, w którym od najsilniejszej partii opozycyjnej, w którym od Konwencji Krajowej PLatformy Obywatelskiej oczekuje się jasnej i czytelnej deklaracji ws. tej ustawy – mówił Borys Budka podczas konwencji PO.

Budka zaproponował Konwencji Krajowej uchwałę, będącą apelem ws. ustawy ZP dot. sądów.

„Niniejszym wzywamy przedstawicieli większości sejmowej do natychmiastowego zaprzestania prac nad poselskim projektem ustawy, o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości są niezgodne z konstytucją, prawem europejskim, zasadami państwa prawa, w szczególności zasadą trójpodziału władzy. Stanowią represję, próbę ograniczania niezawisłości sędziowskiej, a w końcu zamach na demokratyczny ustrój naszego kraju. Postrzegamy przedstawione propozycje zmian jako próbę siłowego wykluczenia Polski ze wspólnot europejskich i kręgu cywilizacji zachodu. Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej wyraża jednoznaczne poparcie dla wszystkich działań należyte wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Pełne respektowanie tych orzeczeń jest obowiązkiem wszystkich organów państwa. W trosce o pomyślność naszej ojczyzny, członkowie Platformy Obywatelskiej wzywają do natychmiastowego zaprzestania podejmowania prób wywierania nacisku na niezwisłych sędziów i niezależne sądy”

Uchwała została przyjęta przez aklamację.