Jest mi bardzo miło poinformować o dużym sukcesie Polski na forum Unii Europejskiej. To jest sukces, który został wypracowany profesjonalnym działaniem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, szczególnie ministra Michała Wójcika. Sukces ten wyraża się w tym, że na skutek dzisiaj przyjętej decyzji w ramach Rady UE ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przyjętej jednomyślnie, polska inicjatywa zmierzająca do tego, aby dzieci w UE miały możliwość przebywać w sytuacjach konfliktowych jedynie w rodzinach, które gwarantują im tożsamość kulturową, językową, narodową. Ta poprawka ze strony polskiej została przyjęta. Za naruszenie tych zasad grozić będzie odpowiedzialność przed TSUE. Polska inicjatywa na forum UE służąca interesom polskich dzieci ma charakter uniwersalny, dotyczy nie tylko dzieci polskich, które na skutek tej decyzji nie będą przekazywane do rodzin zastępczych np. muzułmańskich, niemieckich czy włoskich, ale wszystkie organy unijne muszą brać pod uwagę tę dzisiejszą decyzję i w konsekwencji będą musiały zawsze kierować się dobrem dziecka, które będzie pojmowane tak, aby była zachowana tożsamość kulturowa, narodowościowa, językowa dziecka przekazywanego do rodzin zastępczych” – mówił na briefingu prasowym minister Zbigniew Ziobro.