Bank Pekao S.A. jest współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu 7-letnich obligacji o wartości 2,67 mld zł, które emituje spółka Cyfrowy Polsat.

Obligacje te są jednym z instrumentów finansujących realizację strategii rozwoju Grupy Polsat Plus, obejmującą budowę aktywów produkujących czystą energię i zielony wodór, a jednocześnie są oparte o cele zrównoważonego rozwoju Grupy. W szczególności Grupa deklaruje cel osiągnięcia w 2026 roku 30-proc. udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych (m.in. z farm fotowoltaicznych i wiatrowych) w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne 4 głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus.  

Obligacje są oferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. To papiery niezabezpieczone o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości WIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę, która w pierwszym okresie odsetkowym będzie wynosić 3,85 proc. 

Emisja ta jest jedną z największych rynkowych emisji obligacji korporacyjnych w historii polskiego rynku obligacji. Udział Banku Pekao jako organizatora emisji wpisuje się w realizację Strategii ESG Banku Pekao na lata 2021-24 w zakresie zwiększenia udziału finansowania zielonego w portfelu.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

TEKST PARTNERSKI