Trzeci kwartał 2022 przyniósł dość wyraźne odwrócenie trendów w zakresie wyniku i rentowności netto średnich i dużych przedsiębiorstw – piszą analitycy Banku Pekao S.A w najnowszym raporcie.

Pomimo wciąż bardzo wysokiej dynamiki przychodów (wynoszącej blisko 30% r/r), zyskowność obniżyła się o około 1,5 punktu procentowego. W efekcie wynik netto odnotował minimalny spadek o 1% r/r, co w warunkach wysokiej inflacji należy jednak uznać za

słaby odczyt, oznaczający de facto kilkunastoprocentowe uszczuplenie realnych zysków firm. Warto jednak zaznaczyć, że osiągnięty wynik (blisko 59 mld złotych) był wciąż zdecydowanie lepszy niż w analogicznym okresie w którymkolwiek z lat poprzedniej dekady. Pomijając miniony rok, dotychczas najwyższe zyski 3. kwartału zostały osiągnięte w 2020 roku i ukształtowały się na poziomie „zaledwie” około 36 mld złotych. Co więcej, także wykazana przeciętna rentowność netto (4,5%) była wciąż jedną z wyższych na przestrzeni ostatnich lat.

W całym okresie 1-3Q22 średnie i duże firmy „siłą rozpędu” z pierwszego półrocza utrzymały wzrost wyniku netto (197 mld złotych, +19% r/r), a jego poziom był wyższy niż łącznie w analogicznym okresie lat 2019-20. Niemniej jednak pierwszy od dłuższego czasu spadek

zysków firm, przy tak silnej erozji marż r/r świadczy o zmianie warunków i coraz bardziej zacieśniającym się otoczeniu biznesowym.

Głównym źródłem presji na marże sektorów przemysłowych pozostawały w 3Q22 rosnące r/r koszty materiałowe oraz energii. O ile jednak w zakresie tych pierwszych doszło na przestrzeni 2. i 3. kwartału do pewnego odgięcia trendów (pogorszenie r/r relacji kosztów

materiałów do przychodów było w 3Q22 już wyraźnie słabsze niż w 1H22), o tyle problem rosnącej energochłonności zyskiwał w 3Q22 na sile i stał się jednym z głównych wyzwań kosztowych krajowych przedsiębiorstw. Szczególnie silne pogorszenie relacji kosztów energii do przychodów odnotowały: górnictwo (B), przetwórstwo przemysłowe (C) oraz sektor gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej (E).

Presję na marże z tego tytułu odczuwały niemal wszystkie gałęzie krajowego przetwórstwa, a w niektórych z nich (metalowy, mineralny, papierniczy, wyrobów z tworzyw sztucznych), była ona najważniejszą przyczyną spadku r/r rentowności netto. W aż 9 gałęziach

przetwórstwa głównym czynnikiem erozji marż pozostawała jednak rosnąca materiałochłonność. Dotyczyło to m.in. sektora drzewnego (który odnotował w 3. kwartale najsilniejszy spadek r/r rentowności netto – z około 12% do zaledwie 1%), chemicznego (gdzie gaz ziemny jest w wielu przypadkach nie tylko nośnikiem energii, ale też wsadem materiałowym), odzieżowego czy spożywczo-napojowego.

TEKST PARTNERSKI